Zaloguj  •   Przypomnij hasło  •   Rejestracja  •   Kontakt

Załóż Nest Konto
i odbierz podwójny bilet

do kina Helios o wartości 50 zł

Komunikat

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w Promocji.
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 313.237.000 PLN.

Akcja pod nazwą "Nest Konto BILETY HELIOS" trwa od 11.04.2017 roku do 28.04.2017 roku lub do wyczerpania ustalonej liczby voucherów promocyjnych dla Nowego Klienta Nest Banku. Liczba voucherów w Promocji jest limitowana i wynosi: 500 podwójnych voucherów do sieci kin Helios.

Uczestnikami Promocji mogą być:
1. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również spełniające warunki określone w regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące produktów Banku, zamieszczonym na stronie www.nestbank.pl;
2. Osoby, które złożą Wniosek o otwarcie Nest Konta dla klientów indywidualnych
3. Osoby, które nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) i nie posiadały (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego dotychczasowo przez Nest Bank (także pod innymi nazwami handlowymi), jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez Partnera.

Uczestnikami Promocji nie mogą być:
1. Pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Aby skorzystać z Promocji i otrzymać Voucher należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.:
• zarejestrować e-maila w Promocji w serwisie https://kontonest.zpremia.pl
• złożyć w okresie obowiązywania Promocji Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez Stronę Promocyjną;
• dokonać transakcji kartą wydaną do Nest Konta na kwotę min. 150zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto;

Organizatorem Promocji jest Agora Performance, której włąścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Nest Konto jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 31.03.2017 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, korzystania z wpłatomatów w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem oszczędnościowej lokaty terminowej prowadzonym przez Nest Bank na rzecz konsumentów w złotych. Lokata jest dostępna dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto prowadzonego w złotych („Nest Konto”), którzy założą Lokatę w terminie 30 dni od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Lokata może być otwarta na 3 miesiące, na kwotę maksymalnie 10.000 zł. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 4% w skali roku. Promocją może być objęta tylko jedna lokata otwarta przez Klienta. Szczegółowe warunki promocji określa regulamin promocji „Nest Lokata Witaj”. Promocja trwa do jej odwołania przez Nest Bank.

Copyright © Agora SA